Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I KLAUZULA RODO SERWISU INTERNETOWEGO ANALIZY-SPORTOWE.PL

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Niniejsza polityka prywatności serwisu internetowego w domenie analizy-sportowe.pl („Serwis”):
   1. zawiera klauzule informacyjne o przetwarzaniu Danych Osobowych przez administratora Danych Osobowych – Ernesta Kwiatkowskiego oraz Kacpra Rogowskiego, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą P.A.S Kwiatkowski Ernest, Rogowski Kacper z siedzibą w Radomiu (26-600), przy ul. Wiejskiej 154, NIP 9482627439, REGON 388737560. („Administrator”), 
   2. ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Użytkowników Serwisu,
   3. zawiera zasady dotyczące przetwarzania Danych Osobowych przez Administratora w Serwisie, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania Danych Osobowych oraz prawa osób, których Dane Osobowe dotyczą, 
   4. zawiera informacje w zakresie stosowania w Serwisie Plików Cookies oraz narzędzi analitycznych. 
  2. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące w niniejszej Polityce Prywatności i rozpoczynające się dużą literą (np. Usługodawca, Zamówienie, Użytkownik), niezdefiniowane w niniejszej Polityce Prywatności, należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Serwisu dostępnym na stronach Serwisu.
  3. Dane Osobowe w Serwisie przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – („RODO” lub „Rozporządzenie RODO”).
  4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego Dane Osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego Dane Osobowe są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych Osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
  5. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, Danych Osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 2. ADMINISTRATOR I DANE KONTAKTOWE
  1. Administratorem Danych Osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest będący jednocześnie Usługodawcą Serwisu – Ernest Kwiatkowski oraz Kacper Rogowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą P.A.S Kwiatkowski Ernest, Rogowski Kacper z siedzibą w Radomiu (26-600), przy ul. Wiejskiej 154, NIP 9482627439, REGON 388737560.
  2. Z Administratorem można w każdej chwili skontaktować się:
   1. elektronicznie: adres poczty elektronicznej: kontakt@analizy-sportowe.pl
  3. Jeżeli:
   1. chcesz skontaktować się z Administratorem w sprawach dotyczących ochrony Danych Osobowych,
   2. masz pytania dotyczące Danych Osobowych lub uwagi odnośnie tej polityki, 
   3. jeśli chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw odnośnie dotyczących Cię Danych Osobowych przetwarzanych Administratora, możesz skontaktować się z nami pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną na dane kontaktowe wskazane w pkt. 2.2 powyżej.
  4. JAKIE DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE PRZEZ ADMINISTRATORA I OBOWIĄZEK ICH PODANIA
   1. Dane osobowe – to informacje odnoszące się do zidentyfikowanej bądź możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. Zaliczają się do nich następujące informacje: adres IP, forma zwracania się, imię i nazwisko, adres, adres mailowy, numer telefonu („Dane Osobowe”)
   2. Administrator przetwarza Dane Osobowe:
    1. osób korzystających z Serwisu [podanie Danych Osobowych jest dobrowolne],
    2. zarejestrowanych Użytkowników Serwisu [adres email i hasła – niezbędne jest do świadczenia Zamówienia lub Produktu – utworzenia Konta w Serwisie],
    3. osób dokonujących zakupu Zamówienia lub Produktów oferowanych w Serwisie [podanie Danych Osobowych jest wymogiem umownym – podanie adresu email, sposobu płatności i hasła niezbędne jest do zawarcia umowy sprzedaży],
    4. współpracowników lub kontrahentów, a także Dane Osobowe ich pracowników, współpracowników, pełnomocników, prokurentów, członków zarządu [podanie Danych Osobowych jest wymogiem umownym –niezbędne jest do zawarcia Umowy] 
    5. osób kontaktujących się [podanie Danych Osobowych jest dobrowolne],
   3. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do podania wymaganych Danych Osobowych w przypadku wskazanym w pkt. 3.2.1 – 3.2.5 a ich niepodanie uniemożliwia zawarcie i/lub realizację umowy. Każdorazowo zakres Danych Osobowych wymaganych do zawarcia umowy sprzedaży wskazany jest uprzednio na stronie Serwisu oraz w Regulaminie Serwisu. Ponadto podanie Danych Osobowych wymagane jest w takich przypadkach koniecznością realizacji obowiązków ustawowych – wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa z zakresu prawa podatkowego i rachunkowości nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania Danych Osobowych (np. przetwarzanie Danych Osobowych w postaci NIP jest niezbędne w celu wystawienia dokumentu rozrachunkowego) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.
 1. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
  1. Przetwarzanie Danych Osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych w pkt. 4.2 Polityki Prywatności. Konkretne podstawy przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników Serwisu przez Administratora są wskazane w pkt. 5 Polityki Prywatności – w odniesieniu do danego celu przetwarzania Danych Osobowych przez Administratora. 
  2. Administrator uprawniony jest do przetwarzania Danych Osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której Dane Osobowe dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich Danych Osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której Dane Osobowe dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której Dane Osobowe dotyczą, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której Dane Osobowe dotyczą, wymagające ochrony Danych Osobowych, w szczególności gdy osoba, której dotyczą, jest dzieckiem.
 2. CEL, PODSTAWA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SERWISIE 
  1. Każdorazowo cel, podstawa i okres oraz odbiorcy Danych Osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego Użytkownika w Serwisie.
  2. Administrator może przetwarzać Dane Osobowe w Serwisie w następujących celach, na następujących podstawach oraz przez następujący okres:

Cel przetwarzania Danych Osobowych

Podstawa prawna przetwarzania Danych Osobowych

Okres przechowywania Danych Osobowych

Wykonanie umowy sprzedaży, umowy o świadczenie Zamówienia, Produktów lub innej umowy zawartej z Administratorem bądź podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów

Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której Dane Osobowe dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której Dane Osobowe dotyczą, przed zawarciem umowy

Dane Osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy. 

Odpowiedź na złożone za pomocą formularza kontaktowego

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na obsługi zapytań i korespondencji

Dane Osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do prowadzenia korespondencji lecz nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy po ostatnim kontakcie.

Marketing bezpośredni

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na dbaniu o interesy i dobry wizerunek Administratora, jego Serwisu Internetowego oraz dążeniu do świadczenia Usług Elektronicznych

Dane Osobowe są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której Dane Osobowe dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata). Administrator nie może przetwarzać Danych Osobowych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą.

Prowadzenie ksiąg podatkowych

Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej tj. z dnia 17 stycznia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 201) – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze

Dane Osobowe są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg podatkowych (do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej).

Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora

Dane Osobowe są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń jakie mogą być podnoszone wobec Administratora (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń wobec Administratora wynosi sześć lat).

Korzystanie ze strony Serwisu i zapewnienie jej prawidłowego działania

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na prowadzeniu i utrzymaniu strony Serwisu Internetowego

Dane Osobowe są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata).

W celach analitycznych i statystycznych – 

podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług; 

Co do zasady nie dłużej niż 12 miesięcy

 1. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH W SERWISIE INTERNETOWYM
  1. Przekazanie Danych Osobowych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w Polityce Prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje Dane Osobowe wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania Danych Osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.
  2. W związku z realizacją usług Dane Osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom wspierającym działalność Administratora, w tym w szczególności:
   1. dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych [wsparcie IT w zakresie obsługi Serwisu, hositng poczty email, usługi serwerowe), 
   2. podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności – obsługującym płatności elektroniczne – w przypadku Użytkownika który korzysta w Serwisie ze sposobu płatności elektronicznych Administrator udostępnia zebrane Dane Osobowe wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Serwisie na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Użytkownika.
   3. agencje marketingowe (w zakresie usług marketingowych)
   4. dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna). 
  3. Odbiorcą Danych Osobowych mogą być także organy władzy publicznej oraz podmioty wykonującym zadania publiczne np. w przypadku zgłoszenia oszustwa – właściwe organy wymiaru sprawiedliwości, a także w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa, np. prowadzenia postępowań kontrolnych u Administratora, ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy.
  4. Informujemy, iż Dane Osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego. W przypadku przekazania Danych Osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, takie przekazanie może odbyć się wyłącznie na zasadach określonych w art. 46, art. 47 lub art. 49 RODO.
 2. PRAWA PODMIOTU DANYCH OSOBOWYCH
  1. W przypadku dochodzenia Państwa praw, prosimy o kierowanie wiadomości e-mail w sposób podany w pkt. 2.2 oraz poprzez formularz kontaktowy. Prosimy jednocześnie o przesłanie wszelkich niezbędnych informacji, które pozwolą nam na Państwa jednoznaczną identyfikację.
  2. Przysługuje Pani/Panu prawo:
   1. dostępu do treści Danych Osobowych, w tym żądania wydania ich kopii 
   2. żądania sprostowania, 
   3. usunięcia Danych Osobowych (prawo do bycia zapomnianym), 
   4. ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych, 
   5. prawo do przenoszenia Danych Osobowych do innego administratora, jeżeli przetwarzanie oparte jest o umowę [art. 6 ust 1 lit b) RODO] albo o zgodę [art. 6 ust. 1 lit. a) RODO],
   6. prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania Danych Osobowych, w szczególności wobec marketingu bezpośredniego opartego na moc art. 6 ust 1 lit f) RODO. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania Danych Osobowych dla celów opartych na art. 6 ust 1 lit f) RODO z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną 
   7. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   8. Cofnięcia zgody, co może nastąpić w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie Danych Osobowych dokonane przed jej wycofaniem. Zgody wyrażone przez Użytkowników mogą zostać przez nich w każdej chwili odwołane, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
  3. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Danych Osobowych następuje z naruszeniem obowiązujących przepisów, każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W tym celu, mogą się Państwo zwrócić do urzędu ochrony danych osobowych, który jest właściwy ze względu na Państwa miejsce zamieszkania. Mogą się Państwo zwrócić również do urzędu ochrony danych osobowych, który jest właściwy miejscowo dla naszej firmy. Dane kontaktowe znajdą Państwo poniżej:

Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, kancelaria@uodo.gov.pl

 1. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie Serwisu.
 1. PROFILOWANIE W SERWISIE INTERNETOWYM
  1. Korzystając z Serwisu i usług oferowanych w Serwisie nie podlegają Państwo zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
  2. W związku z Serwisem możemy dokonywać profilowania, wykorzystując Dane Osobowe. Administrator może korzystać w Serwisie z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą możliwości korzystania z Zamówienia lub Produktów w Serwisie. Profilowanie to może być dokonywane na podstawie dotychczasowych działań Użytkownika, jego wyborów. Polega ono na dokonywaniu automatycznej oceny, jakimi usługami możesz być zainteresowany i na przedstawieniu dobranej w ten sposób oferty. Profilowanie, którego dokonujemy, nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec danej osoby skutki prawne lub wpływających na nią w podobnie istotny sposób. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z oferty dokonania zakupu w Serwisie.
 1. COOKIES W SERWISIE INTERNETOWYM I ANALITYKA
  1. Serwis korzysta z Plików Cookies (tzw. ciasteczka), a poniżej przedstawia się szczegółowe informacje w tym zakresie. 
  2. Pliki Cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Serwis. Pliki Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności. 
  3. Stosowane przez Administratora Pliki Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
  4. Administrator wykorzystuje tzw. cookies serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z Plików Cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki Cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:
   1. Pliki Cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji; 
   2. sesyjne Pliki Cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. Pliki Cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji; 
   3. trwałe Pliki Cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej.
  5. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu Pliki Cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają Pliki Cookies.
  6. Administrator wykorzystuje Pliki Cookies Administratora w następujących celach:
   1. konfiguracji Serwisu i realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych – rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb; – zapamiętania danych potrzebnych do korzystania z serwisu.
   2. analiz i badań oraz audytu oglądalności – tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
   3. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu. 
  7. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące Pliki Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez Pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę Pliki Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Pliki Cookies na Urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Pliki Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 
  8. Użytkownik może w każdej chwili usunąć Pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
  9. Ograniczenie stosowania Pliki Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.
  10. Każdy Użytkownik powinien dbać o bezpieczeństwo swoich urządzeń, które służą dostępowi do sieci Internet. Takie urządzenie powinno posiadać program antywirusowy z aktualną bazą definicji wirusów, aktualną i bezpieczną wersję przeglądarki internetowej oraz włączoną zaporę sieciową (ang. firewall). Użytkownik powinien ponadto cyklicznie sprawdzać, czy system operacyjny i programy zainstalowane na nim posiadają najnowsze aktualizacje, ponieważ w atakach wykorzystywane są błędy wykryte w zainstalowanym oprogramowaniu. Producenci programów starają się eliminować takie zagrożenia za pomocą aktualizacji.
  11. Wykorzystanie Pliki Cookies w celu zbierania za ich pośrednictwem danych, w tym uzyskania dostępu do danych zapisanych na urządzeniu Użytkownika, wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana. Zezwolenie nie jest wymagane jedynie w przypadku Pliki Cookies, których stosowanie jest niezbędne do świadczenia usługi telekomunikacyjnej (transmisja danych w celu wyświetlenia treści). Wycofanie zgody na wykorzystanie Pliki Cookies możliwe jest za pośrednictwem ustawień przeglądarki. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod poniższymi linkami:
   1. Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
   2. Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
   3. Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies
   4. Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
   5. Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB.
 1. Użytkownik może w każdej chwili zweryfikować status swoich aktualnych ustawień prywatności dla wykorzystywanej przeglądarki przy wykorzystaniu narzędzi: http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory
 2. Administrator stosuje różne rozwiązania i narzędzia wykorzystywane dla celów analitycznych i marketingowych.

                1.GOOGLE ANALYTICS 

Pliki Cookies Google Analytics są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Serwisu Administratora.